tel.: 465 461 511

Pečujeme o naše město,
... park ve městě, město v parku.

Opravy a péče o místní komunikace, chodníky, mosty a veřejná prostranství.

Máme také další aktivity v rámci komerční městské sféry ...

Koupaliště, zimní stadion, baseball, volejbal, atletický stadion ...

www.tschocen.cz » Služby pro město

Služby pro město

-          Správa a údržba komunikací

Opravy, údržba a péče o místní komunikace, chodníky, mosty, a veřejná prostranství.

Svislé a vodorovné dopravní značení, včetně orientačního systému, značení ulic a náměstí.

Údržba zábradlí a svodidel.

Údržba kanalizačních vpustí.

Zimní údržba.

-          Správa a údržba veřejného osvětlení

Opravy, údržba a provoz veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení

Odborné práce související s pořádáním kulturních akcí.

-          Správa, údržba a výsadba veřejné zeleně

Péče o zeleň v majetku města Choceň, údržba stávající zeleně.

Zakládání nové zeleně, trávníků, okrasných rostlin a dřevin (včetně přiměřené zálivky) ve veřejné zeleni, kácení a vysazování keřů a stromů na pozemcích města Choceň.

Provádění zahradních a parkových úprav.

Péče o stezky a chodníky související s městskou zelení.

-          Zajišťování čistoty města

Strojní a ruční čištění komunikací, chodníků, mostů a veřejných prostranství v majetku města.

Zimní údržba místních komunikací, chodníků, mostů a veřejných prostranství v majetku města

Instalace, údržba a vyprazdňování odpadkových košů.

Likvidace černých skládek a sběr a svoz uhynulých zvířat z veřejných prostranství.

-          Sběr a likvidace komunálního odpadu

Zajištění shromažďování, třídění, přepravy a dopravy ke zneškodňování komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek komunálního odpadu (separovaného sběru).

Zajišťuje sběr a likvidaci odpadu ze hřbitovů a z akcí zajišťovaných městem.

Přeprava a nakládání s nebezpečnými odpady.

-          Provozování  kompostárny

Údržba skládky po rekultivaci.

Správa a provoz  systému nakládání s bioodpady.

Provoz  štěpkování a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu a

dalšího rostlinného materiálu.

Správa a údržba strojního vybavení systému nakládání s bioodpady a kompostárny.

-          Provozování sběrného dvora

Provozuje sběrný dvůr

Zajišťuje likvidaci nebezpečných odpadů

-          Údržba městského mobiliáře

Údržba kašen, soch a plastik, aj. parkových staveb v majetku města.

Údržba laviček.

Údržba víceúčelových hřišť a dětských hřišť včetně pískovišť a jejich zařízení v majetku města.

-          Správa a údržba městských pohřebišť

Katolický hřbitov v Chocni

Evangelický hřbitov v Chocni

Urnový háj v Chocni

Hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích

Údržba pohřebišť včetně úprav hrobů.

Zabezpečení stavební údržby objektů s pohřebišti souvisejícími.

Údržba komunikací a zeleně na pohřebištích

V rámci delegovaného práva provádění pronájmu hrobových míst a vedení související evidence.

-          Správa, údržba a provoz městských zařízení pro sport a rekreaci

Městské koupaliště – U koupaliště 1396, Choceň

Zimní stadion – U koupaliště 1281, Choceň

Basebalové, sofbalové hřiště – U koupaliště 1281, Choceň

Volejbalový areál – U koupaliště 1281, Choceň

Atletický a fotbalový stadion- Na Parapleti 1216

-          Plakátovací služby

Výlep plakátů na připravované akce .      

Narazili jste na nějakou závadu (např. porucha na městském osvětlení)

Vážení zákazníci, v této sekci se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Odpověď na vaše otázky Vám bude zodpovězena vždy nejpozději do druhého dne.

Adresa:

Technické služby
Pernerova 18
565 01 Choceň

IČO: 708 88 183

Copyright © 2014 Město Choceň - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | CMS Pixel Admin | Podmínky užití

Home | Kontaktní informace | Mapa stránek

PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice